Украгроконсалт – LuxSite
 • Клієнт

  Украгроконсалт

 • Тип робіт

  Розробка

  Дизайн

  Таргетингова реклама

  SMM

 • Технології

  бекенд: фреймворк ASP.NET Core 2.1

  фронтенд: HTML 5, CSS3, Javascript, JQuery, Gulp

  СУБД: MySQL 5.7

  платформа: виділений сервер на базі ОС Linux

Завдання клієнта

Розробити корпоративний портал, що рекламує послуги компанії і забезпечує продаж маркетингових досліджень, матеріалів бізнес-аналітики, а також облік і реєстрацію клієнтів на регулярні семінари та івенти.

Розробка:

Аналіз:

Щоб реалізувати цей проект, нам довелося глибоко зануритися в специфіку агробізнесу та консалтингу в цій ніші. Ми вислухали кожне побажання замовника і на базі цього склали структуру порталу.

Особливості проекту:

Ми розробили унікальний дизайн, верстку сайту, внутрішній адміністративний інтерфейс для управління всіма категоріями, інтегрували сайт з CMS Bitrix – відправка інформації з реєстраційних форм, інтегрували сайт з платіжною системою Wayforpay для прийняття платежів онлайн, розробили основний функціонал сайту – сторінки конференцій, каталоги, новинні стрічки, форми замовлень і відгуків, перенесли контент методом автоматизованого парсингу сторінок зі старого сайту тощо.

Результат для бізнесу:

Компанія отримала робочий інструмент для організації конференцій і продажу, зокрема онлайн, послуг, продукції, рекламних і клієнтських місць на заходах, а також отримала реєстрацію лідів у корпоративній CMS Bitrix.

Дизайн:

Таргетингова реклама:

Тематика: просування заходу «Конференція агротрейдерів».

Регіони: Україна, Туреччина, Єгипет, Польща, Швейцарія, Литва, ОАЕ

Тривалість кампанії: 2 місяці

Завдання: зібрати потенційних учасників конференції (ліди)

Аналіз: на сайті не було налаштоване відстеження заповнення форм реєстрації, також був відсутній піксель Facebook.

Особливості / Складнощі: висока вартість участі в конференції, форма реєстрації на сайті з дуже великою кількістю полів, погана поінформованість про захід у інших країнах.

Рішення: було налаштоване відстеження заповнення форм на сайті, встановлений піксель Facebook, створені цільові аудиторії на основі інтересів і клієнтського файлу (база e-mail контактів), налаштовані тестові рекламні кампанії на трафік і конверсії на сайті.

В результаті отримали цільовий трафік за ціною нижче, ніж з контекстної реклами, хороший відсоток відкриття форм реєстрації, але великий відсоток відмов на етапі заповнення форми реєстрації. Рекомендації клієнту – додати рекламну кампанію на збір лідів з Facebook без відвідування сайту для аудиторії ремаркетингу, у формі використовувати меншу кількість полів.

Результат: додатково отримали 10 потенційних учасників із Facebook за вартістю меншою на 83%.

Створено унікальний візуальний ряд (шаблони публікацій) для просування конференції

Приклади публікацій:

Результат

Була розроблена SMM-стратегія для іміджевого просування

(Клієнти агросфери В2С і фахівці В2В);

Робота над сторінками в соціальній мережі Facebook (англомовна і російськомовна);

Проведена робота над форматом подачі інформації;

Створено унікальний візуальний ряд (шаблони публікацій) для просування конференції;

Завдяки рекламним публікаціям ми отримали 4 заповнені реєстраційні форми і 35 відкриттів реєстраційної форми;

Також ми отримали 10 заповнених лід-форм, 9 позитивних відповідей з приводу реєстрації користувачів у Facebook;

Показник «охоплення» в кінці рекламних кампаній досягав 780 тисяч показів;

Проводилася робота над розсилкою запрошень на конференцію;

Проводився моніторинг відповідей і реєстрацій на конференцію;

Здійснювалася передача повідомлень і запитів отриманих

від користувачів з англомовної та російськомовної сторінок

менеджерам компанії.

 • Клієнт

  Украгроконсалт

 • Тип робіт

  Разработка

  Дизайн

  Таргетированная реклама

  SMM

 • Технології

  бекенд:фремворк ASP.NET Core 2.1

  фронденд: HTML 5, CSS3, Javascript, JQuery, Gulp

  СУБД:MySQL 5.7

  платформа:выделенный сервер на базе ОС Linux

Завдання клієнта

Разработать корпоративный портал, рекламирующий услуги компании и обеспечивающий продажу маркетинговых исследований, материалов безнес-аналитики, а также учет и регистрацию клиентов на регулярно проводимые семинары и ивенты.

Разработка:

Анализ:
Чтобы реализовать этот проект, нам пришлось глубоко погрузиться в специфику агробизнеса и консалтинга в этой нише. Мы выслушали каждое пожелание заказчика и на базе этого составили структуру портала.

Особенности проекта:

Мы разработали уникальный дизайн, сделали верстку сайта, разработали внутренний административный интерфейс сайта для управления всеми категориями и сущностями, интегрировали сайт c CMS Bitrix – отправка информации с регистрационных форм, интегрировали сайт с платежной системой Wayforpay для принятия платежей онлайн, разработали основной функционал сайта – страницы конференций, каталоги, новостные ленты, формы заказов и отзывов, перенесли контент методом автоматизированного парсинга страниц со старого сайта и т . д.

Результат для бизнеса:

Компания получила рабочий инструмент для организации конференций и продажи, в том числе онлайн, услуг, продукции, рекламных мест, а также клиентских мест на проводимых мероприятиях, а также получила регистрацию лидов в корпоративной CMS Bitrix.

Дизайн:

ТАРГЕТИРОВАННАЯ РЕКЛАМА:


Тематика:
продвижение мероприятия «Конференция агротрейдеров».

Регионы: Украина, Турция, Египет, Польша, Швейцария, Литва, ОАЭ

Продолжительность кампании: 2 месяца

Задача: собрать потенциальных участников конференции (лиды)

Анализ: на сайте не было настроено отслеживание заполнения форм регистрации, также отсутствовал пиксель Facebook.

Особенности/Сложности: высокая стоимость участия в конференции, форма регистрации на сайте с очень большим количеством полей, плохая осведомленность о мероприятии в зарубежных странах

Решение: было настроено отслеживание заполнения форм на сайте, установлен пиксель Facebook, созданы целевые аудитории на основе интересов и клиентского файла (база е-мейл контактов), настроены тестовые рекламные кампании на трафик и конверсии на сайте.

В результате получили целевой трафик по цене ниже чем из контекстной рекламы, хороший процент открытия форм регистрации, но большой процент отказов на этапе заполнения формы регистрации. Рекомендации клиенту – добавить дополнительно рекламную кампанию на сбор лидов из Facebook без посещения сайта для аудитории ремаркетинга, в форме использовать меньшее количество полей.

Результат: дополнительно было получено 10 потенциальных участников из Facebook по стоимости меньше на 83%.

Создан уникальный визуальный ряд (шаблоны публикаций) для продвижения конференции

Примеры публикаций:

Результат

Была разработана SMM-стратегия для имиджевого продвижения

(клиенты агро сферы В2С и специалисты В2В);

Работа над существующими страницами в социальной сети Facebook (англоязычная и русскоязычная);

Проведена работа над форматом подачи информации;

Создан уникальный визуальный ряд (шаблоны публикаций) для продвижения конференции;

Благодаря рекламным публикациям мы получили 4 заполненные регистрационные формы и 35 открытий регистрационной формы;

Также мы получили 10 заполненных лид форм, 9 положительных ответов по поводу регистрации пользователей в Facebook;

Показатель «охвата» в конце рекламных кампаний достигал 780 тыс. показов;

Проводилась работа над рассылкой приглашений на конференцию;

Проводился мониторинг ответов и регистраций на конференцию;

Осуществлялась передача сообщений и запросов полученных
от пользователей с англоязычной и русскоязычной страниц
менеджерам компании.

Потрібен якісний інтернет-маркетинг?
Ми допоможемо і попроектно, і з послугами "під ключ"

Інші наші роботи

Контакти

+38 (093)500 22 11

с 9:00 до 18:00

вул. Вадима Гетьмана 4;
Київ, Київська обл., 04116