Що таке SEO-просування і навіщо воно потрібне? – LuxSite

Зверніть увагу, що яким би перспективним не був ваш бізнес, про нього потрібно заявити, причому презентація повинна бути яскравою і переконливою!

Для того, щоб бізнес упізнали в Інтернеті, необхідно, аби він мав інтернет-представництво, а значить – власний сайт. При цьому життєво важливо, щоб такий сайт можна було легко й швидко знайти в неосяжних просторах інтернет-мережі серед мільйонів аналогічних пропозицій.

Іншими словами, важливо, щоб сайт потрапляв на першу сторінку пошукової видачі. У іншому випадку навіть найкращий онлайн-портал буде лежати на «пошуковому дні» і про нього ніхто і ніколи не дізнається.

Статистика жорстко констатує, що 98% користувачів заходять тільки на першу сторінку пошукової видачі, ігноруючи решту. Крім цього, вони надають перевагу послугам тих сайтів, які потрапляють в трійку, п’ятірку чи десятку перших сайтів на сторінці пошукової видачі (як на фото нижче).

З цієї причини виникло поняття SEO («search engine optimization») – пошукова оптимізація сайтів, тобто оптимізація під пошукові системи. Принцип роботи  SEO-оптимізації заснований на тому, що мільйони користувачів щохвилини в різних куточках планети шукають інформацію шляхом введення запиту в пошуковий рядок. Моментально пошукові системи шукають найкращу відповідь на запит користувача і видають його на сторінці пошукової видачі.

Тому на запитання: «Що таке seo просування?» можна впевнено відповісти: Сео просування сайту — це комплекс заходів, необхідних і достатніх для того, щоб конкретний сайт:

  • виводився на першу сторінку пошукової видачі;
  • потрапляв у десятку перших сайтів, запропонованих пошуковими роботами користувачеві у відповідь на його запит.

Спеціалісти зазначають, що принцип роботи всіх існуючих пошукових систем упродовж довгих років дотримується одного і того ж формату: «Дати кращу відповідь на запит користувача». Так ось, завдання SEO-оптимізації зробити так, щоб конкрений сайт став, на думку пошукових роботів, кращою відповіддю на запит користувача. Потрібне просування сайту для того, щоб він потрапляв в пошуковий ТОП 10, 5 або 3.

Навіщо потрібне просування сайту?

Аби зрозуміти, навіщо потрібне просування сайту, важливо уявляти, що залучення цільової аудиторії — це пріоритетне завдання будь-якого бізнесу.

Другим життєвоважливим завданням є перетворення цільової аудиторії в потенційних користувачів з перспективою стати активними і постійними партнерами. Найкращий інструмент для вирішення цих завдань — це просування сайту сео, такий формат маркетингу набагато ефективніший, ніж телевізійна, друкована чи радіореклама.

Грамотне просування сайтів сео приносить колосальний прибуток у рекордно короткий термін з мінімальними витратами часу і грошей. Тому в епоху глобалізації інтернет-простору цей маркетинговий інструмент заслужено визнаний найбільш ефективним.

Доведено, що найменший маркетинговий промах у бізнесі приводить до збитків і додаткових витрат. З цієї причини вкрай важливо, щоб створенням маркетингових інструментів займалися досвідчені спецілалісти, які знають, як попасти в десятку з першого разу.

Саме тому, якщо необхідне просування сайту, неварто довіряти таке питання дилетентам або розраховувати на власні сили. Це марна трата часу і фінансів!

Довіряйте Сео просування сайту тільки досвідченим спеціалістам зі стійкою репутацією професіонала. Як правило, вони володіють великим багажем знань і практичних навичок, які дозволяють діяти оперативно і точно.

Навіщо потрібна розкрутка сайту в ТОПі?

Спеціалісти констатують, що потрібна розкрутка сайту навіть у тому випадку, якщо він знаходиться в ТОПі пошукової видачі. Це зумовлено тим, що пошуковий алгоритм регулярно змінюється, до того ж, конкуренти постійно прагнуть пробитися на ТОП-ове місце.

Тому, для того, аби не втратити позицію пошукового лідера,постійно потрібне просування сайту і розкрутка, які дозволяють досягнути стійкої лояльності пошукових роботів.

При грамотному і регулярному сео просуванні сайту можна впевнено сказати, що:

  • його постійно бачать пошукові машини і основна частина інтернет-користувачів;
  • він в пріоритеті пошукової видачі (ТОП 3, 5, 10);
  • портал надійно утримує лідируючі пошукові позиції, тому гарантований постійно зростаючий користувацький трафік з високими показниками конвертації (переходу цільових користувачів до розряду діючих, активних і постійних клієнтів).

Спеціалісти в один голос констатують, що якщо бізнесу потрібен прибуток, стабільний дохід і продуктивний обіг товарів і послуг, то життєво необхідне просування сайту.

Обратите внимание, что каким бы перспективным не был бизнес, про него нужно заявить, причём, презентация должна быть яркой и убедительной!

Для того чтобы про бизнес узнали в Интернете, необходимо чтобы он имел интернет-представительство, а значит ─ собственный сайт. При этом жизненно важно, чтобы такой сайт можно было легко и быстро найти в необъятных просторах интернет-пространства, среди миллионов аналогичных предложений.

Другими словами, важно чтобы сайт попадал на первую страницу поисковой выдачи. В противном случае, даже самый лучший онлайн-портал, будет лежать на «поисковом дне» и про него никто и некогда не узнает.

Статистика жёстко констатирует, что 98% пользователей заходят только на первую страницу поисковой выдачи, игнорируя все остальные. Кроме этого, они предпочитают пользоваться услугами тех сайтов, которые попадают в тройку, пятёрку или в десятку первых сайтов на странице поисковой выдачи (как на фото внизу).

По этой причине возникло понятие SEO («search engine optimization») – поисковая оптимизация сайтов, то есть оптимизация под поисковые системы. Принцип работы SEO-оптимизации основан на том, что миллионы пользователей ежеминутно в разных уголках планеты ищут информацию путём введения запроса в поисковую строку. Моментально поисковые системы ищут наилучший ответ на запрос пользователя и выдают его на странице поисковой выдачи.

Поэтому на вопрос: «Что такое seo продвижение?» можно уверенно ответить. Сео продвижение сайта ─ это комплекс мер, необходимых и достаточных для того, чтобы конкретный сайт:

  • Выводился на первую страницу поисковой выдачи;
  • Попадал в десятку первых сайтов, предложенных поисковыми роботами пользователю в ответ на его запрос.

Специалисты отмечают, что принцип работы всех существующих поисковых систем на протяжении многих лет придерживается одного и того же формата: «Дать лучший ответ на запрос пользователя».

Так вот, задача SEO-оптимизации сделать так, чтобы конкретный сайт стал, по мнению поисковых роботов, лучшим ответом на запрос пользователя. Нужно продвижение сайта для того, чтобы он попадал в поисковый ТОП 10, 5 или 3.

Зачем нужно продвижение сайта?

Для того чтобы понять зачем нужно продвижение сайта, важно представлять, что привлечение целевой аудитории ─ это приоритетная задача для любого бизнеса.

Второй жизненноважной задачей является превращение целевой аудитории в потенциальных потребителей, с перспективой стать активными и постоянными партнёрами. Лучший инструмент для решения таких задач ─ это продвижение сайта сео, такой формат маркетинга в разы эффективнее, чем телевизионная, печатная или радиореклама.

Грамотное продвижение сайтов seo приносит колоссальный доход в рекордно короткое время с минимальными затратами времени и денег. Поэтому в эпоху глобализация интернет пространства этот маркетинговый инструмент заслужено, признан самым эффективным.

Доказано, что малейший маркетинговый промах в бизнесе приводит к убыткам и к дополнительным затратам. По этой причине, крайне важно, чтобы созданием маркетинговых инструментов занимались опытные специалисты, которые знают, как с первого раза попасть в десятку.

Поэтому, если необходимо продвижение сайта, то не стоит доверять такой вопрос дилетантами или рассчитывать на собственные силы. Это напрасная трата времени и денег!

Доверяйте Сео продвижение сайта только опытным специалистам, с устойчивой  репутацией профессионала. Как правило, они обладают огромным багажом знаний и практических навыков, которые позволяют действовать оперативно и точно.

Зачем нужна раскрутка сайта в ТОПе?

Специалисты констатируют, что нужна раскрутка сайта, даже в том случае, если он находится в ТОПе поисковой выдачи. Это обусловлено тем, что поисковый алгоритм регулярно меняется, к тому же конкуренты постоянно стремятся пробиться на ТОП-овое место.

Поэтому для того, чтобы не потерять позицию поискового лидера, постоянно нужно продвижение сайта и раскрутка, которые позволяют добиться устойчивой лояльности поисковых роботов.

При грамотном и регулярном сео продвижение сайта можно уверенно сказать, что:

  • Его постоянно видят поисковые машины и основная часть интернет-пользователей;
  • Он в приоритете поисковой выдачи (ТОП 3,5 или 10);
  • Портал надёжно удерживает лидирующие поисковые позиции, поэтому гарантирован постоянно растущий пользовательский трафик, с высокими показателями конвертации (перехода целевых пользователей в разряд действующих, активных и постоянных клиентов).

Специалисты в один голос констатируют, что если бизнесу нужна быстрая прибыль, стабильный доход и продуктивный оборот товаров и услуг, то жизненно необходимо продвижение сайта.

Інші новини

1/1

Контакти

+38 (093)500 22 11

с 9:00 до 18:00

вул. Вадима Гетьмана 4;
Київ, Київська обл., 04116

Потрібен якісний інтернет-маркетинг?
Ми допоможемо і попроектно, і з послугами "під ключ"