Незамінний Google Merchant Center – LuxSite

Аксіомою сучасного ринку стали слова Білла Ґейтса про те, що, якщо ваш бізнес не представлений в Інтернеті, можна вважати, що у вас немає бізнесу!

У наш час кожен підприємець розуміє: для того, аби успішно вести справи, недостатньо інертно бути присутнім в Інтернеті! Сьогодні бізнесу не вижити без продуманої реклами, тому торгові Google-компанії, адаптовані під роздрібний збуток товарів і послуг, стали необхідними підприємцям, як повітря.

Вони дозволяють оперативно і наочно демонструвати цільовій аудиторії актуальні торгові пропозиції у форматі Google-покупки. Їх, як правило, розміщують у спеціальному розділі, розташованому поряд з пошуковим рядком на сторінці пошукової видачі, як на фото нижче.

Така реклама дає можливість покупцеві, не переходячи на сайт, побачити і оперативно скористатися актуальними торговими пропозиціями. Подача інформації в такому форматі гарантовано збільшує конверсію і клікабельність (CTR).

Спеціалісти констатують, що керувати торговими оголошеннями набагато простіше, при чому відпадає необхідність створювати адаптовані тексти, тому що інформація підтягується автоматично з уже введених карток товарів.

Чому Google Merchant Center такий популярний?

Сервіс Google Merchant Center визнаний універсальним інструментом, який дає можливість продавцю своєчасно надавати покупцеві набагато більше актуальної інформації у зручному і наочному форматі

Ввівши запит у пошуковий рядок, покупець може одразу бачити: фото потрібних моделей, їх технічні параметри, ціну, акційні пропозиції і URL сайта-продавця, наприклад, як на фото нижче.

Унікальні переваги торгового сервісу Google

Торгові сервіси Google, такі як Merchant Center, поза конкуренцією на сучасному ринку тому, що володіють цілою низкою незаперечних переваг:

 • вони більш презентабельні й інтерактивні;
 • у них висока інформативність і наочність;
 • працюють точно, привертаючи тільки цільову аудиторію завдяки автоматичному таргетингу;
 • збільшують інтернет-присутність продавця, оскільки товарні оголошення доповнюють основні сайтові.

Універсальність застосування торгових сервісів Google

Користувацький сегмент торгових компаній Google значно ширший, ніж у інших ресурсів.

Торгові сервіси Google, так як Merchant Center, успішно використовують навіть інтернет-магазини:

 • з величезним товарним асортиментом, що постійно оновлюється, для якого скласти текстові формати досить проблематично;
 • з цінами на товари і послуги, що постійно змінюються.

Як користуватися торговими сервісами Google?

Налаштування торгової компанії Google виконується тільки профільними майстрами спеціалізованих компаній, таких, як наша. Спрощене співробітництво з клієнтами можна представити у вигляді схеми.

Налаштування торгових сервісів Google, таких як Merchant Center, – кропітка праця професіоналів. Це багатоетапний процес з вузькою спеціалізацією під кожного конкретного замовника. Грамотне виконання кожного етапу робіт гарантує успіх всієї рекламної кампанії. Тому кажуть, що налаштування торгових сервісів Google — це комплексна послуга, яку необхідно замовляти «під ключ» тільки досвідченим майстрам.

У більшості випадків замовник надає виконавцю інформацію в такому форматі, як показано на фото нижче:

Зазвичай при створенні товарних компаній Google, таких як Merchant Center, особливу увагу приділяють фіду даних. Наприклад, створюють оригінальну структуру торгової компанії під кожного конкретного замовника. Товарні оголошення розбивають на групи, які фільтрують за брендами, вартістю, виробником. Варто зазначити, що для товарних груп, доступних у різних країнах, створюють окремі фіди

На фото представлений приклад «спеціального» фида для інтернет-магазину з рідко оновлюється асортиментом товару.

Варто відзначити, що всі торгові компанії проходять обов’язкову Google-модерацію, тривалість якої може бути кілька днів. У період модерації оголошень не демонструються. Ефективність торгової компанії моніторить Google Analytics.

Варто відмітити, що в залежності від бізнес-потреб, формат товарних оголошень може бути різним. У більшості випадків інформація містить:

 • товарне найменування (Item title) і ID оригінальний ідентифікатор;
 • товарну категорію (Category (Item category));
 • прайс-ціну (Price) і акційну вартість;
 • покажчик наявності на складі;
 • короткий опис (повна інформація ві)дображається при кліку оголошення;
 • посилання на сайт-продавець (Final URL).

Особливу увагу приділяють фотографіям товару (Image URL)! Вони повинні бути оригінальними і одноформатними, тільки високої якості з рекомендованим дозволом 300х300 пікселів, бажано без водяних знаків і фонового зображення.

Формат товарних оголошень може змінюватися. Спеціальні сервіси Google регулярно тестують різні оголошення з ціллю визначення найбільш успішних форматів.

Варто відмітити, що вартість торгових компаній Google залежить від користувацьких кліків, які приводять цільового споживача на сайт-продавець. Зазвичай для кожної групи товарів встановлюють певну вартість кліка. Якщо вас зацікавила нова послуга, звертайтеся до нас, вже завтра підключимо її!

Аксиомой современного рынка стали слова Билла Гейтса, о том, что если Ваш бизнес не представлен в Интернете, то можно считать, что у Вас нет бизнеса!

В настоящее время каждый предприниматель понимает, для того, чтобы успешно вести дела не достаточно инертно присутствовать в Интернете! Сегодня бизнесу не выжить без продуманной рекламы, поэтому торговые Google-компании, адаптированные под розничный сбыт товаров и услуг, стали необходимы предпринимателям, как воздух.

Они позволяют оперативно и наглядно демонстрировать целевой аудитории актуальные торговые предложения в формате Google-покупка. Их, как правило, располагают в специальном разделе, размещённом рядом с поисковой строкой на странице поисковой выдачи, как на фото ниже.

Такая реклама даёт возможность покупателю, не переходя на сайт, увидеть и оперативно воспользоваться актуальными торговыми предложениями. Подача информации в таком формате гарантированно увеличивает конверсию и кликабельность (CTR).

Специалисты констатируют, что управлять торговыми объявлениями намного проще, при этом отпадает необходимость создавать адаптированные тексты, потому что информация подтягивается автоматически из уже введённых карточек товаров.

Почему Google Merchant Center так популярен?

Сервис Google Merchant Center залужено, признан универсальным инструментом, который даёт возможность продавцу своевременно предоставлять покупателю намного больше актуальной информации в удобном и наглядном формате.

Введя запрос в поисковую строку, покупатель может сразу видеть: фото нужных моделей, их технические параметры, цену, акционные предложения и URL сайта-продавца, например, как на фото ниже.

Уникальные преимущества торгового сервиса Google

Торговые сервисы Google, такие как Merchant Center вне конкуренции на современном рынке потому, что обладают целым рядом неоспоримых преимуществ:

 • Они более презентабельные и интерактивные;
 • У них высокая информативность и наглядность;
 • Работают точно, привлекая только целевую аудиторию, благодаря автоматическому таргетингу;
 • Увеличивают интернет-присутствие продавца, так как товарные объявления дополняют основные сайтовые.

Универсальность применения торговых сервисов Google

Пользовательский сегмент торговых компаний Google значительно шире, чем у других ресурсов.

Торговые сервисы Google, такие как Merchant Center успешно используют даже интернет-магазины:

 • С огромным и постоянно обновляющимся товарным ассортиментом, для которого составить текстовые форматы крайне проблематично;
 • С постоянно меняющимися ценами на товары и услуги.

Как пользоваться торговыми сервисами Google?

Настройка торговой компании Google выполняется только профильными мастерами специализированных компаний, таких как наша. Упрощённо сотрудничество с клиентами можно представить в виде схемы.

Настройка торговых сервисов Google, таких как Merchant Center ─ кропотливый труд профессионалов. Это многоэтапный процесс с узкой специализацией под каждого конкретного заказчика. Грамотное выполнение каждого этапа работ гарантирует успех всей рекламной компании. Поэтому говорят, что настройка торговых сервисов Google ─ это комплексная услуга, которую необходимо заказывать «под ключ» только опытным мастерам.

В большинстве, случаев заказчик предоставляет исполнителю информацию в таком формате, как показано, на фото ниже.

Обычно, при создании товарных компаний Google, таких как Merchant Center особое внимание уделяют фиду данных. Например, создают оригинальную структуру торговой компании под каждого конкретного заказчика. Товарные объявления разбивают на группы, которые фильтруют по брендам, по стоимости, по производителю. Стоит отметить, что для товарных групп, доступных в разных странах, создают отдельные фиды.

На фото представлен пример «специального» фида для интернет-магазина с редко обновляемым ассортиментом товара.

Стоит отметить, что все торговые компании проходят обязательную Google-модерацию, длительность которой может быть несколько дней. В период модерации объявления не демонстрируются. Эффективность торговой компании мониторит Google Analytics.

Стоит отметить, что в зависимости от бизнес-потребностей формат товарных объявлений может быть разным. В большинстве случаев информация содержит:

 • Товарное наименование (Item title) и ID оригинальный идентификатор;
 • Товарную категорию (Category (Item category));
 • Прайс-цену(Price) и акционную стоимость;
 • Указатель наличия на складе;
 • Краткое описание (полная информация отображается при клике объявления);
 • Ссылка на сайт – продавца (Final URL).

Особе внимание уделяют фотографиям товара (Image URL)! Они должны быть оригинальными и одноформатными, только высокого качества с рекомедованным разрешением 300×300 пикселей, желательно без водяных знаков и фонового изображения.

Формат товарных объявлений может меняться. Специальные сервисы Google регулярно тестируют разные объявления с целью определения наиболее успешных форматов.

Стоит отметить, что стоимость торговых компаний Google зависит от пользовательских кликов, которые приводят целевого потребителя на сайт-продавца. Обычно для каждой группы товаров устанавливают определённую стоимость клика. Если Вас заинтересовала новая услуга, обращайтесь к нам, уже завтра подключим ее!

Інші новини

1/1

Контакти

+38 (093)500 22 11

с 9:00 до 18:00

вул. Вадима Гетьмана 4;
Київ, Київська обл., 04116

Потрібен якісний інтернет-маркетинг?
Ми допоможемо і попроектно, і з послугами "під ключ"