Основний функціонал спеціаліста з смм – LuxSite

Фахівці звертають увагу, що СММ-фахівці – досвідчені стратеги. Вони діють за оригінальним планом СММ-просування: поширюють унікальний контент, відповідають за актуальність публікацій, налаштовують рекламу.

Досвідчені майстри створюють ефективну тактику популяризації, що враховує маркетингову і діджитал стратегію конкретного бренду.

В принципі робота СММ-фахівців зводиться до:

 • поширення актуального і оригінального контенту;
 • підбору ефективних комунікацій;
 • відповідальності за зростання і конвертацію трафіку.

Професійний СММ-фахівець активно працює над тим, щоб збільшити продажі. Але він не може гарантувати замовнику стабільно зростаючі обсяги реалізації продукції або послуг, тому що це залежить не тільки від його старанності і майстерності, а й від цілого ряду інших факторів. Виходячи з цього, напрошується питання: «Як оцінити роботу СММ-фахівця?»

Основні критерії професійного СММ-просування

Провідним критерієм грамотного СММ-просування є метрики. Сучасні фахівці виділяють десять основних метрик, які використовуються в СММ:

 1. Передплатники.

Найпоширенішою метрикою вважають кількість нових передплатників за певний проміжок часу. Значення KPI не завжди показові, тому що легко зламуються і накручуються лайками. Так роблять СММ-спеціалісти, що не витримали спокусу ботофермами. Грамотні СММ-фахівці для того, щоб співтовариство росло, зобов’язані публікувати цікаві матеріали в групі з налагодженим спілкуванням.

 1. Розширення охоплення.

Друга показова метрика ─ це динаміка охоплення. «Охопленням» називають ту кількість людей, що побачила інформацію конкретного співтовариства, аккаунта або сторінки. Фахівці звертають увагу, що це важливий і наочний показник якісної роботи СММ-фахівця, оскільки кількість тих, що дійшли до воронки, безпосередньо залежить від «охоплення». Але будьте уважні, можливі маніпуляції з показниками! «Охоплення» може штучно вирости в десятки разів, в тому випадку, якщо за добу зроблено кілька десятків постів (часто навіть не оригінальних).

 1. Відвідуваність інтернет-ресурсу.

Грамотний маркетинг в соціальних мережах спрямований на залучення лояльної аудиторії, схильної робити придбання товарів або послуг. Тому за допомогою спеціальних аналітичних сервісів Гугла і Яндекса оцінюють поведінку відвідувачів сайту, наприклад, визначають, як довго він пробув на сайті, чим цікавився, що ігнорував.

 1. Досягнення цілей.

Обов’язково аналізують, якіих із поставлених цілей досягнуто, наприклад:

 • налагоджено тісний контакт, відвідувач сайту залишив свою електронну адресу та телефон;
 • відвідувач сайту передзвонив особисто або відправив повідомлення;
 • спостерігається регулярне консультування з тематичних питань;
 • здійснено замовлення пробника.
 1. CPC, CPS.

Важливими метриками знавці називають CPC – вартість відвідування сайту, а також CPS – ціну реалізації через соцмережі. Їх прораховують самостійно, якщо маркетолог веде облік зібраних і реалізованих заявок із соцмереж. Ці показники наочні, якщо соціальні мережі ─ єдиний маркетинговий канал для торгової компанії, що розповсюджує послуги і товари тільки через спеціальні громадські групи.

 1. Динаміка активного ядра спільноти.

Значущою метрикою фахівці називають активно зростаюче «ядро», що складається з фанатів брендових послуг і товарів. Саме вони завжди лайкають, коментують, роблять репости. Постійні відвідувачі формують «ядро», саме його габарити визначають релевантність контенту. Для оцінки розмірів «ядра» застосовують спеціалізовані інструменти формату SocialStats або парсер.

 1. Залучення.

Залучення ─ важливий і вельми інформативний показник грамотного СММ-просування, особливо в освітніх спільнотах, які роблять ставку на інформативний контент. Його використовують в Інфобізнес, в особистих блогах, розважальних спільнотах і професійних групах.

 1. Збільшення впізнаваності бренду.

Динаміка впізнаваності ─ важлива метрика-прототип піару, яка вимірюється спеціальними сервісами формату Бренд Аналітікс. Аналітику цієї метрики ведуть для компаній, які прагнуть бути в тренді.

 1. Збільшення контенту, який формується користувачами.

Збільшення користувацького тексту ─ значуща метрика, для оцінки якої порівнюють хештеги на початку і в кінці місяця.

 1. ROI.

Метрика ROI заслужено вважається найбільш показовою і вагомою, тому що показує інвестиційну окупність, рентабельність вкладень, наочно демонструючи збитковість або прибутковість. Для її розрахунку застосовуються показники собівартості, кінцевого доходу і загальної суми інвестицій. Щомісячний контроль ROI дозволяє раціонально планувати інвестування, грамотно розподіляти кошти, а також отримувати максимальну віддачу всіх вкладень.

Ми розібрали десять метрик, наочно характеризують роботу СММ-фахівців.

Специалисты обращают внимание, что сммщики — опытные стратеги. Они действуют по оригинальному плану smm продвижения: распространяют уникальный контент, отвечают за актуальность публикаций, настраивают рекламу.

Опытные мастера создают эффективную тактику популяризации, учитывающую, маркетинговую и диджитал-стратегию конкретного бренда.

В принципе работа смм специалистов сводится к:

 • распространению актуального и оригинального контента;
 • подбору эффективных коммуникаций;
 • ответственности за рост и конвертацию трафика.

Профессиональный смм специалист активно работает над тем, чтобы увеличить продажи. Но он не может гарантировать заказчику стабильно растущие объёмы реализации продукции или услуг, потому что это зависит не только от его усердия и мастерства, но и от целого ряда других факторов. Исходя из этого, напрашивается вопрос: «Как оценить работу smm специалиста?».

Основные критерии профессионального смм продвижения

Ведущим критерием грамотного смм продвижения являются метрики. Современные специалисты выделяют десять основных метрик, используемых в smm:

 1. Подписчики.

Самой распространённой метрикой считают количество новых подписчиков за определённый промежуток времени. Значения KPI не всегда показательны, потому что легко взламываются и накручиваются лайками. Так делают сммщики, не выдержавшие искушение ботофермами. Грамотные smm-специалисты для того, чтобы сообщество росло, обязаны публиковать интересный контент в группе с отлаженным общением.

 1. Расширение охвата.

Вторая показательная метрика ─ это динамика охвата. Охватом именуют то количество людей, которое увидело информацию конкретного сообщества, аккаунта или страницы. Специалисты обращают внимание, что это важный и наглядный показатель качественной работы смм специалиста, потому, как число дошедших до воронки, напрямую зависит от охвата. Но будьте внимательны, возможны манипуляции с показателями! Охват может «искусственно» вырасти в десятки раз, в том случае, если за сутки сделано несколько десятков постов (часто даже не оригинальных).

 1. Посещаемость интернет-ресурса.

Грамотный маркетинг в социальных сетях направлен на привлечение лояльной аудитории, предрасположенной делать приобретения товаров или услуг. Поэтому с помощью специальных аналитических сервисов Гугла и Яндекса оценивают поведение посетителей сайта, например, определяют, как долго он пробыл на сайте, чем интересовался, что игнорировал.

 1. Достижение целей.

Обязательно анализируют, какие из поставленных целей достигнуты, например:

 • налажен тёплый контакт, посетитель сайта оставил свой электронный адрес и телефон;
 • посетитель сайта перезвонил лично или отправил сообщение;
 • наблюдается регулярное консультирование по тематическим вопросам;
 • осуществлён заказ пробника.
 1. CPC, CPS.

Важными метриками знатоки называют CPC – стоимость посещения сайта, а также CPS – цену реализации через соцсети. Их просчитывают самостоятельно, если маркетолог ведёт учёт собранных и реализованных заявок из соцсетей. Эти показатели наглядные, если социальные сети ─ единственный маркетинговый канал для торговой компании, распространяющей услуги и товары только через специальные общественные группы.

 1. Динамика активного ядра сообщества.

Значимой метрикой специалисты называют активно растущее ядро, состоящее из фанатов брендовых услуг и товаров. Именно они всегда лайкают, комментируют, делают репосты. Постоянные посетители формируют ядро, именно его габариты определяют релевантность контента. Для оценки размеров ядра применяют специализированные инструменты формата SocialStats или парсер.

 1. Вовлеченность.

«Вовлеченность» ─ важный и весьма информативный показатель грамотного смм продвижения, особенно в образовательных сообществах, делающих ставку на информативный контент. Его используют в инфобизнесе, в личных блогах, развлекательных сообществах и профессиональных группах.

 1. Увеличение узнаваемости бренда.

Динамика узнаваемости ─ важная метрика-прототип пиара, измеряемая специальными сервисами формата Бренд Аналитикс. Аналитику этой метрики ведут для компаний, которые стремятся быть в тренде.

 1. Увеличение контента, формируемого пользователями.

Увеличение пользовательского текста ─ значимая метрика, для оценки которой сравнивают хештеги в начале и по окончании месяца.

 1. ROI

Метрика ROI заслужено считается наиболее показательной и весомой, потому что показывает инвестиционную окупаемость, рентабельность вложений, наглядно демонстрируя убыточность или прибыльность. Для её расчёта применяются  показатели себестоимости, конечного дохода и общей суммы инвестиций. Ежемесячный контроль ROI позволяет рационально планировать инвестирование, грамотно распределять средства, а также получать максимальную отдачу всех вложений.

Мы разобрали десять метрик, наглядно характеризующих работу Smm–специалистов.

Інші новини

1/1

Контакти

+38 (093)500 22 11

с 9:00 до 18:00

вул. Вадима Гетьмана 4;
Київ, Київська обл., 04116

Потрібен якісний інтернет-маркетинг?
Ми допоможемо і попроектно, і з послугами "під ключ"