Розробка і просування сайтів: стратегія – LuxSite

Розробка і просування сайту дуже важливі аспекти розвитку сучасного бізнесу. Все більша кількість продажів товарів і послуг виробляється в режимі онлайн, тому професійно оформлений сайт, який буде у верхній частині списку пошуковика – найкращий метод для збільшення продажів.

Для того щоб розкрутити сайт, створений вами або до вас, буде потрібно розробити грамотну стратегію. Для кожної сфери діяльність стратегія буде відрізнятися, але основні моменти однакові для всіх ніш.

Чи обов’язково розробляти конкретний план дій?

Так як пошукові системи часто ускладнюють задачу по просуванню, посилюючи алгоритм оцінки сайтів, стратегію треба детально продумувати. В іншому випадку вжиті заходи можуть згодом нашкодити.

Яка стратегія буде застосовуватися залежить від декількох факторів, а саме: переслідувана мета, методи її досягнення і ресурси, які планується витратити на розкрутку сайту.

SEO стратегия продвижение сайта

Мета

Мета потрібно ставити конкретну. Якщо це збільшення трафіку, то до якої кількості відвідувачів на добу. Якщо це конверсії, то який відсоток.

Бюджет

Тому, скільки ресурсів виділяється на розкрутку сайту залежить і швидкість і якість його просування.

Методи

Вони залежать безпосередньо від цілей і бюджету. Тому визначатися зі способом просування і складати план дій можна, тільки коли завдання і бюджет відомі.

Розробка і просування сайтів часто робиться з метою збільшення продажів і підвищення впізнаваності бренду. Залучити на сайт більшу кількість відвідувачів можна, зробивши акцент на високочастотні запити. Так ви можете бути першими в списку по 50 основним запитам. Більша кількість продажів, але з меншою відвідуваністю вам дасть орієнтованість на низькочастотні запити.

Стратегии продвижения сайтов

Завдання SEO полягає в тому, щоб привести на сайт велику кількість відвідувачів (потенційних клієнтів) і конвертувати їх в клієнтів.

Отже, що потрібно зробити, щоб привести відвідувачів на сайт?

  • зібрати ключові запити різної частотності;
  • оптимізувати тексти на сайті під ці запити;
  • зробити внутрішню оптимізацію;
  • забезпечити якісні зворотні посилання на ваш сайт.

Ці дії не є одноразовими. Необхідно відстежувати результати виконаних робіт і постійно працювати на просування сайту.

Ще один важливий момент, який треба продумати заздалегідь, це буде у вас один сайт або кілька. Якщо все буде триматися на одному сайті, то просувати його варто наскільки якісно, ​​наскільки можливо. Працювати треба на природні посилання і розкручування бренду. Якщо сайтів кілька то треба бути обережними, щоб не потрапити під фільтр. Відрізнятися сайти повинні всім починаючи з дизайну і контактних даних компанії і закінчуючи ip адресами і серверами.

Стратегії просування сайтів розробляються індивідуально, але є моменти, які працюють однаково для всіх в певній ніші. Маючи будь-якої досвід і напрацьовану систему можна створити якісну стратегію і добитися бажаного результату.

Разработка и продвижение сайта очень важные аспекты развития современного бизнеса. Всё большее количество продаж товаров и услуг производится в режиме онлайн, потому профессионально оформленный сайт, который будет вверху списка поисковика — наилучший метод для увеличения продаж.

Для того чтобы раскрутить сайт, созданный вами или до вас, потребуется разработать грамотную стратегию. Для каждой сферы деятельность стратегия будет отличаться, но основные моменты одинаковые для всех ниш.

Обязательно ли разрабатывать конкретный план действий?

Так как поисковые системы часто усложняют задачу по продвижению, ужесточая алгоритм оценки сайтов, стратегию надо детально продумывать. В противном случае предпринятые действия могут впоследствии навредить.

Какая стратегия будет применяться зависит от нескольких факторов, а именно: преследуемая цель, методы её достижения и ресурсы, которые планируется потратить на раскрутку сайта.

SEO стратегия продвижение сайта

Цель

Цель нужно ставить конкретную. Если это увеличение трафика, то до какого количества посетителей в сутки. Если это конверсии, то какой процент.

Бюджет

Оттого, сколько ресурсов выделяется на раскрутку сайта зависит и скорость и качество его продвижения.

Методы

Они зависят напрямую от целей и бюджета. Потому определяться со способом продвижения и составлять план действий можно, только когда задача и бюджет известны.

Разработка и продвижение сайтов зачастую делается с целью увеличения продаж и повышения узнаваемости бренда. Привлечь на сайт большее количество посетителей можно, сделав акцент на высокочастотные запросы. Так вы можете быть первыми в списке по 50 основным запросам. Большее количество продаж, но с меньшей посещаемостью вам даст ориентированность на низкочастотные запросы.

Стратегии продвижения сайтов

Задача SEO состоит в том, чтобы привести на сайт большое количество посетителей (потенциальных клиентов) и конвертировать их в клиентов.

Итак, что нужно сделать, чтобы привести посетителей на сайт?

  • собрать ключевые запросы разной частотности;
  • оптимизировать тексты на сайте под эти запросы;
  • сделать внутреннюю оптимизацию;
  • обеспечить качественные обратные ссылки на ваш сайт.

Эти действия не являются одноразовыми. Необходимо отслеживать результаты проделанных работ и постоянно работать на продвижение сайта.

Еще один важный момент, который надо продумать заранее, это будет у вас один сайт или несколько. Если всё будет держаться на одном сайте, то продвигать его стоит насколько качественно, насколько возможно. Работать надо на естественные ссылки и раскрутку бренда. Если сайтов несколько то надо быть осторожными, чтобы не попасть под фильтр. Различаться сайты должны всем начиная с дизайна и контактных данных компании и заканчивая ip адресами и серверами.

Стратегии продвижения сайтов разрабатываются индивидуально, но есть моменты, работающие одинаково для всех в определенной нише. Имея какой-либо опыт и наработанную систему можно создать качественную стратегию и добиться желаемого результата.

Інші новини

1/1

Контакти

+38 (093)500 22 11

с 9:00 до 18:00

вул. Вадима Гетьмана 4;
Київ, Київська обл., 04116

Потрібен якісний інтернет-маркетинг?
Ми допоможемо і попроектно, і з послугами "під ключ"