SMM-менеджер — це маркетолог чи ні? – LuxSite

З розвитком і глобалізацією інтернет-простору виникло чимало нових професій. Серед них SMM-менеджер, мерчендайзер, контент-менеджер, таргетолог.

SMM-менеджер ─ це спеціаліст, що працює в соціальних мережах з ціллю популяризації брендів, торгових марок, компаній, проектів, окремих об’єктів чи особистостей. Ціль його роботи — формування лояльності в середовищі цільової аудиторії, як прямої, так і опосередкованої.

У функціональні обов’язки SMM-менеджера входить:

 1. Розробка:
  • аргументованої стратегії просування;
  • контент-плану (а також регулярне тестування і оновлення контенту)
  • бюджету на таргетну рекламу, контроль виконання бюджетних планів;
 2. Пошук:
  • вірусного контенту;
  • нових ніш збуту;
  • способів притягування клиентів.
 3. Ведення і аналітика статистики просування, збільшення трафіку і його конвертації;
 4. Створення:
  • графічних об’єктів;
  • вірального контенту;
  • таргетної реклами.
 5. Робота:
  • з графічними редакторами;
  • над формуванням лояльності середовища споживачів;
  • над модерацією коментарів;
  • над залученням нових користувчів.
 6. Аналіз:
  • клієнт-ніші;
  • конкурентного середовища;
  • еффективності стратегії просування;
  • статистичних даних і аналітики.

SMM-менеджер зобов’язаний бути в курсі останніх SMM-новин, знати про трендові SMM-продукти, добре орієнтуватися в сучасних передових, а також інноваційних SMM-інструментах.

SMM специалист – кто это

Чому SMM-менеджер — це хороший маркетолог?

Спеціалісти відзначають, що професія SMM-менеджера не зводиться до фізичної присутності в соціальних мережах і до здатності ставити лайк. Професія SMM-менеджера комплексна, тому що об’єднує функції багатьох професій: перш за все маркетолога, СЕО-оптимізатора, аналітика, економіста у сфері бюджетування, а також ІТ-спеціаліста.

SMM-менеджер повинен бути відмінним маркетологом для того, щоб шукати, аналізувати і розширювати ринок збуту. Навички маркетолога йому необхідні для того, аби формувати лояльне споживацьке середовище, оцінювати купівельну здатність цільової аудиторії різних цінових сегментів, визначати рівень попиту і пропозицій на сучасному ринку.

SMM-менеджер не зможе обійтися без профільних знань маркетолога про те, як збирати і аналізувати інформацію у вільних таблицях, звітах, наочних графіках та діаграмах.

Як і маркетолог, SMM-менеджер зобов’язаний бути комунікабельним. Від нього потрібно вміння підтримувати і розширювати ділові зв’язки, а також здатність швидко і аргументовано залучати нових клієнтів, бізнес-партнерів, інвесторів чи спонсорів.

Спеціалісти відзначають, що SMM-менеджер — це, перш за все, хороший маркетолог і разом з тим відмінний ІТ-спеціаліст. SMM-менеджер, як повноцінний маркетолог, бере активну участь у розробці маркетингової політики, створюючи середовище для стійкого збуту товарів і послуг.

Як і маркетолог, SMM-менеджер прямо і опосередковано формує споживчий запит, вивчаючи ринки схожих товарів, аналізуючи попит і мотиваційні фактори. Як і маркетолог, SMM-менеджер зобов’язаний адекватно оцінювати ефективність діяльності, співставляючи витрати з отриманим прибутком.

Спеціалісти констатують, що в загальних випадках SMM-менеджер — це досвідчений маркетолог соціальних мереж!

С развитием и глобализацией интернет-пространства, возникло множество новых профессий. Среди них SMM-менеджер, мерчандайзер, контент-менеджер, таргетолог.

SMM-менеджер ─ это специалист, работающий в социальных сетях, с целью популяризации брендов, торговых марок, компаний, проектов, отдельных объектов или личностей. Цель его работы формирование лояльности в среде целевой аудитории, как прямой, так и косвенной.

В функциональные обязанности SMM-менеджера входит:

 1. Разработка:
  • Аргументированной стратегии продвижения;
  • Контент-плана (а также регулярное тестирование и обновление контента);
  • Бюджета на таргетную рекламу, контроль выполнения бюджетных планов.
 2. Поиск:
  • Вирусного контента;
  • Новых ниш сбыта;
  • Способов привлечения клиентов.
 3. Ведение и аналитика статистики продвижения, увеличения трафика и его конвертации;
 4. Создание:
  • Графических объектов;
  • Вирального контента;
  • Таргетной рекламы.
 5. Работа:
  • С графическими редакторами;
  • Над формированием лояльности потребительской среды;
  • Над модерацией комментариев;
  • Над привлечением новых пользователей.
 6. Анализ:
  • Клиент-ниши;
  • Конкурентной среды;
  • Эффективности стратегии продвижения;
  • Статистических данных и аналитики.

SMM-менеджер обязан быть в курсе последних SMM-новостей, знать о трендовых SMM-продуктах, хорошо разбираться в современных, передовых, а также инновационных SMM инструментах.

SMM специалист – кто это

Почему SMM-менеджер ─ это хороший маркетолог?

Специалисты отмечают, что профессия SMM-менеджер не сводится к физическому присутствию в социальных сетях и к способности ставить лайк. Профессия SMM-менеджер комплексная, потому что объединяет в себе функции многих профессий: прежде всего маркетолога, СЕО-оптимизатора, аналитика, экономиста в сфере бюджетирования, а также IT-специалиста.

SMM-менеджер должен быть отличным маркетологом, для того чтобы искать, анализировать и расширять рынок сбыта. Навыки маркетолога ему необходимы для того, чтобы формировать лояльную потребительскую среду, оценивать покупательную способность целевой аудитории разных ценовых сегментов, определять уровень спроса и предложений на современном рынке.

SMM-менеджер не сможет обойдись без профильных знаний маркетолога о том, как собирать и анализировать информацию в сводных таблицах, отчётах, наглядных графиках и диаграммах.

Как и маркетолог, SMM-менеджер обязать быть коммуникабельным. От него требуется умение поддерживать и расширять деловые связи, а также способность быстро и аргументировано привлекать новых клиентов, бизнес-партнёров, инвесторов или спонсоров.

Специалисты отмечают, что SMM-менеджер – это, прежде всего, хороший маркетолог и вместе с тем отличный IT-специалист. SMM-менеджер, как полноценный маркетолог, принимает активное участие в разработке маркетинговой политики, создавая среду для устойчивого сбыта товаров и услуг.

Как и маркетолог, SMM-менеджер прямо и косвенно формирует потребительский спрос, изучая рынки схожих товаров, анализируя спрос и мотивационные факторы. Как и маркетолог, SMM-менеджер обязан адекватно оценивать эффективность деятельности, соизмеряя затраты с полученным доходом.

Специалисты констатируют, что в общих случаях SMM-менеджер – это опытный маркетолог социальных сетей!

Інші новини

1/1

Контакти

+38 (093)500 22 11

с 9:00 до 18:00

вул. Вадима Гетьмана 4;
Київ, Київська обл., 04116

Потрібен якісний інтернет-маркетинг?
Ми допоможемо і попроектно, і з послугами "під ключ"