Хто він – професійний інтернет-маркетолог Києва? – LuxSite

Сьогодні професія інтернет-маркетолога в Києві або будь-якому іншому місті актуальна і затребувана, як ніколи. Пов’язано це, перш за все, з тим, що сучасні бізнес-процеси знаходяться у нерозривному зв’язку з інтернетом. З цієї причини виникла гостра необхідність мати фахівців, здатних займатися електронним просуванням різноманітних продуктів і послуг в середовищі досвідчених споживачів і в умовах жорсткої конкуренції.

Останнім часом попит на професійного, успішно практикуючого маркетолога в Києві став стрімко зростати. Аналітики пов’язують це з тим, що погляди сучасних підприємців на те, як потрібно вести бізнес, кардинально трансформувалися.

Зовсім недавно вважалося, що голосно заявити про себе в глобальному інтернет-просторі можна власним сайтом і парою банерів. Сьогодні цього недостатньо. Конкуренція серед сайтів жорстка, споживач досвідчений і вимогливий. Щодня створюються нові портали комунікацій, з’являються нові і удосконалюються старі digital-ресурси, що відривають широкі можливості для бізнес-просування на глобальному інтернет-ринку.

Особливості сучасного інтернет маркетингу

Резюмуючи сказане вище, варто зазначити, що інтернет-маркетинг стрімко розвивається, розширюється функціонал профільних фахівців, основне завдання яких – ефективне просування продуктів і послуг у глобальному електронному просторі.

У більшості випадків сучасні інтернет-маркетологи займаються стратегічною популяризацією, формуванням лояльного споживчого середовища. Вони залучають нову перспективну аудиторію, а також утримують постійних клієнтів. Для цього застосовуються всі ефективні онлайн-комунікації, переважно інтернет-представництва (сайти), веб-реклама, соцмережі, електронні розсилки, форуми.

З цієї причини виникла гостра потреба працювати з досвідченими фахівцями, які розуміють:

 • як працює комплексний інтернет-маркетинг;
 • знають не тільки класичні підходи, але прекрасно володіють тонкощами налаштування різноманітних рекламних компаній;
 • продуктивно використовують всілякі комунікаційні канали, знають передові веб-технології.

Тонкощі професії інтернет-маркетолога в Києві

Специфіка професії інтернет-маркетолога в Києві пов’язана з:

 • постійним розвитком, тому що стрімко удосконалюються інструменти, методи, технології комплексного інтернет-маркетингу. Спеціаліст повинен перебувати в тренді останніх інновацій, генерувати революційні ідеї, досконало володіти сучасними техніками з успішною світовою практикою застосування;
 • практичними експериментами, системними аналізами, революційними підходами;
 • брейншторм, який тримає в проф-тонусі, у зв’язку зі щомісячними завданнями по  розширенню користувацького сегменту і пошуком нових ринків збуту.

  Magnifying glass with a internet marketing cloud on white background.

Типові послуги маркетингу в Інтернеті

Сучасні інтернет-маркетологи в Києві ─ це скоріше управлінці, ніж виконавці, вони займаються:

 • маркетинговими дослідженнями електронного ринку, нішуванням, аналізом переваг конкурентів. Для цього використовують базові знання класичного маркетингу;
 • оцінкою якісних і кількісних характеристик попиту, складають «Древо запитів». Для цього маркетологу необхідні знання про специфіку господарської діяльності замовника, а також про нюанси формування пошукових запитів. Спеціаліст повинен розуміти, як запити розміщують по кластерах, зважують за різноманітними критеріями та пріоритетами. Для цього він застосовує математичні знання, а також навички програмування і роботи в Excel;
 • розробкою стратегічної програми просування;
 • формуванням моделі брендингового позиціонування;
 • плануванням заходів, що підвищують споживчу лояльність;
 • медіа плануванням: організовують, проводять, контролюють рекламні компанії;
 • лідогенераціі в ході, якої за допомогою платного трафіку залучають цільову аудиторію;
 • аналізом трафіку, конверсії, продуктивності реклами;
 • пошуком ефективної SMM-стратегії і відповідних комунікаційних каналів;
 • розширенням бази передплатників, створенням контент-планів та систем «холодних розсилок»;
 • оцінкою SEO-аудиту сайту, по ключових запитах визначають позиції сайту в пошукових системах, а також зростання органічного трафіку. Аналізують статистику, KPI сайту, соцмереж, а також промоції. Для цього маркетологу необхідні знання seo-основ і пошукового маркетингу, а також загальні уявлення про верстку і програмування. Щоб в цьому переконатися, достатньо прочитати керівництва від «Яндекса» і «Гугла»;
 • складанням завдання для робочої групи: копірайтерів, дизайнерів, програмістів, SEO-оптимізаторів.

Професійний і успішно практикуючий маркетолог у Києві завжди в курсі новітніх IT-подій. Він добре орієнтується на ринку цифрових технологій та електронного маркетингу, розуміє, як протікають основні процеси, точно виділяє пріоритетні напрямки розвитку і знає про успішні інновації.

Сегодня профессия интернет маркетолог в Киеве или в любом другом городе актуальна и востребована, как никогда. Связано это, прежде всего, с тем, что современные бизнес-процессы неразрывно связаны с интернетом. По этой причине возникла острая необходимость в специалистах, способных заниматься электронным продвижением разнообразных продуктов и услуг в среде искушённых потребителей и в условиях жёсткой конкуренции.

В последнее время спрос на профессионального, успешно практикующего маркетолога в Киеве стал стремительно расти. Аналитики связывают это с тем, что взгляды современных предпринимателей на то, как нужно вести бизнес, кардинально трансформировались.

Совсем недавно считалось, что громко заявить о себе в глобальном интернет-пространстве можно собственным сайтом и парой баннеров. Сегодня этого недостаточно. Конкуренция среди сайтов жёсткая, потребитель искушён и требователен. Ежедневно создаются новые порталы коммуникаций, появляются новые и совершенствуются старые Digital-ресурсы, отрывающие широкие возможности для бизнес-продвижения на глобальном интернет-рынке.

Особенности современного интернет-маркетинга

Резюмируя сказанное выше, стоит отметить, что интернет маркетинг стремительно развивается и расширяется функционал профильных специалистов, основная задача которых эффективное продвижение продуктов и услуг в глобальном электронном пространстве.

В большинстве случаев современные интернет-маркетологи занимаются стратегической популяризацией, формированием лояльной потребительской среды. Они привлекают новую перспективную аудиторию, а также удерживают постоянных клиентов. Для этого применяются все эффективные онлайн-коммуникации, преимущественно интернет-представительства (сайты), веб-реклама, соцсети, электронные рассылки, форумы.

По этой причине возникла острая потребность в опытных специалистах, которые понимают:

 • как работает комплексный интернет маркетинг;
 • знают не только классические подходы, но прекрасно владеют тонкостями настройки разнообразных рекламных компаний;
 • продуктивно используют всевозможные коммуникационные каналы, знают передовые веб-технологии.

Тонкости профессии интернет-маркетолога в Киеве

Специфика профессии интернет маркетолога в Киеве связана с:

 • постоянным развитием, потому что стремительно совершенствуются инструменты, методы, технологии комплексного интернет маркетинга. Специалист должен находиться в тренде последних инноваций, генерировать революционные идеи, в совершенстве владеть современными техниками с успешной мировой практикой применения;
 • практическими экспериментами, системными анализами, революционными подходами;
 • брейнштормом, который держит в проф-тонусе, в связи с ежемесячными задачами расширения пользовательского сегмента и поиском новых рынков сбыта.

Типичные услуги маркетинга в Интернете

Современные интернет-маркетологи в Киеве ─ это скорее управленцы, чем исполнители. Они занимаются:

 • маркетинговыми изысканиями электронного рынка, нишеванием, анализом преимуществ конкурентов. Для этого используют базовые знания классической маркетологии;
 • оценкой качественных и количественных характеристик спроса, составляют «Древо запросов». Для этого маркетологу необходимы знания о специфике хозяйственной деятельности заказчика, а также нюансах формирования поисковых запросов. Специалист, обязан понимать, как запросы размещают по кластерам, взвешивают по разнообразным критериям и приоритетам. Для этого он применяет математические знания, а также навыки программирования и работы в Excel;
 • разработкой стратегической программы продвижения;
 • формированием модели брендингового позиционирования;
 • планировкой мероприятий, повышающих потребительскую лояльность;
 • медиа планированием: организовывают, проводят, контролируют рекламные компании;
 • лидогенерацией, в ходе которой с помощью платного трафика привлекают целевую аудиторию;
 • анализом трафика, конверсии, продуктивности рекламы;
 • поиском эффективной SMM-стратегии и подходящих коммуникационных каналов;
 • расширением базы подписчиков, созданием контент-планов и систем «холодных рассылок»;
 • оценкой SEO-аудита сайта, по ключевым запросам определяют позиции сайта в поисковых системах, а также рост органического трафика. Анализируют статистику, KPI сайта, соцсетей, а также промоушена. Для этого маркетологу необходимы знания seo-основ и поискового маркетинга, а также общие представления о верстке и программировании. Чтобы в этом убедиться, достаточно прочитать руководства от «Яндекса» и «Гугла»;
 • Составлением задания для рабочей группы: копирайтеров, дизайнеров, программистов, SEO-оптимизаторов.

Профессиональный и успешно практикующий маркетолог в Киеве всегда находится в курсе новейших IT-событий. Он хорошо ориентируется на рынке цифровых технологий и электронного маркетинга, понимает, как протекают основные процессы, точно выделяет приоритетные направления развития и знает про успешные инновации.

Інші новини

1/1

Контакти

+38 (093)500 22 11

с 9:00 до 18:00

вул. Вадима Гетьмана 4;
Київ, Київська обл., 04116

Потрібен якісний інтернет-маркетинг?
Ми допоможемо і попроектно, і з послугами "під ключ"